Våre garantier gir trygghet!

Når du kjøper en garantiforsikring hos oss overtar vi dine garantiforpliktelser slik at du unngår å binde kapital. Garantiforsikringen fungerer på samme måte som en bankgaranti, koster mindre og kan gi bedre sikkerhet og fleksibilitet for den du har inngått kontrakt med.

Hvilke garantiforsikringer passer for din virksomhet? 

Ta kontakt så finner vi ut av det.

Garantier

Våre garantier forbedrer din likviditet og frigjør kapital. 

Utbyggere eller entreprenører har garantiforpliktelser som må innfris. Som utbygger må du minimum tilfredsstille garantiforpliktelsene som følger av lovgivningen, og som entreprenør må du i tillegg forholde deg til garantikravene i kontraktene. 

For de aller fleste kontraktsforhold finnes det garantiløsninger. 

Ta kontakt for et tilbud.

Spørsmål og svar

Nedenfor finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om garantiforsikring.

Ta kontakt hvis du ikke finner det du leter etter.

FORSIKRINGSGARANTI

En forsikringsgaranti tilbys uten krav til sikkerhet og er et bindende løfte om å betale en kreditor i henhold til kontrakt. Garantien koster mindre og er mer effektive for kundene enn bankgaranti. 

Kjøperen av garantien frigjør kapital og bedrer sin likviditet. En vinn-vinn situasjon.

Med store internasjonale forsikringskonsern i ryggen er garantiene et trygt alternativ til bankgarantier.

 

BANKGARANTI

En bankgaranti sikrer at oppgjøret mellom deg og din forretningspartner blir oppfylt i henhold til kontrakt - garantien er et bindende løfte fra banken om å betale en kreditor et avtalt beløp dersom bedriften selv ikke klarer å gjøre opp for seg til avtalt tid. Bankene stiller krav til sikkerhet for utstedelse av garantier og prismessig ligger de betydelig over forsikringsgarantier. 

Standard Garanti Forsikring har betydelige kapasitet og handlingsrom til å dekke dine garantibehov.  

Kundene får en garantiramme som er tilpasset virksomheten og behovet i dag og i fremtiden.

Skader gjøres opp hurtig og effektivt.

Våre teknologiske løsninger gir deg konkurransemessig fortrinn.

Kundene har full oversikt over sine garantier, utstedte tilbud og fakturaer.

 

Standard Garanti Forsikring AS har konsesjon fra Finanstilsynet som forsikringsagent. Selskapet samarbeider med internasjonale forsikringsselskaper og selger garantiprodukter på det nordiske markedet. Alle kontrakter er reassurert hos en av verdens ledende reassurandører med AA- rating. Dette gir deg som kunde enkelhet og trygghet for etterlevelse av avtaler samt effektiv håndtering av eventuelle skadeoppgjør.

Standard Garanti Forsikring sine konkurransefortrinn er langsiktighet, markedskunnskap, attraktiv prising, enkelhet og kostnadsbesparende prosesser. Gjennom bruk av moderne teknologi har SG en IT plattform som er tilpasset kundene og meget fleksibel. Den teknologiske løsningen er tilpasset regulatoriske krav som for eksempel datalagring, sikkerhet og GDPR. Via «min side» vil kundene få tilgang til sine rammer, utstedte garantier og tilbud. 

Produktene distribueres gjennom direkte kontakt med kundene, via bank og forsikringsagenter, forsikringsmeglere og via digitale kanaler.

Alle som har kontraktsforpliktelser og skal stille garantier har behov for våre garantiløsninger.

Kundene våre dekker sine garantibehov gjennom bransjespesifikke løsninger eller mer generelle produkter som husleie-, toll- og skattetrekksgarantier. 

Ord og begreper

Alle bransjer har sine spesielle ord og begreper. Vi har samlet noen ord og uttrykk som det er viktig å vite betydningen av.

Bruksnummer

Eiendomsbetegnelse som tar utgangspunkt i et gårdsnummer. Alle eiendommer får tildelt bruksnummer av kommunen i stigende rekkefølge etter hvert som de skilles ut. En eiendom betegnes med gårdsnummer (GNR) og bruksnummer (BNR). I tillegg kan det være festenummer (FNR) eller seksjonsnummer (SNR).

BUL

Bustadoppføringslova

Garantiens pålydende

Garantiens maksimale utbetalingsbeløp.

Garantitid

Perioden som garantien gjelder for. 

Kausjon

En garanti for at en annen person eller et selskap (en debitor eller skyldner) innfrir sine økonomiske forpliktelser.

Kausjonist

Den som garanterer å betale hvis den det kausjoneres for (se kausjon) ikke kan innfri sine økonomiske forpliktelser. 

Kontragaranti

Sikkerhet til fordel for kausjonistens regresskrav (se regress). En kausjonist kan vanligvis kreve å få tilbakebetalt det betalte beløpet av den som opprinnelig skulle betalt (den som er kausjonert for).

Kredittforsikring

Et forsikringsselskap overtar ansvaret for å betale hvis den som har kjøpt kredittforsikringen ikke kan innfri sine økonomiske forpliktelser.

Kredittrating

En risikoevaluering som beskriver kredittverdigheten til en person, en bedrift eller et land.

Regress

Krav om å få tilbakebetalt et pengebeløp man har betalt på vegne av en annen.

Selvskyldnerkausjon

En erklæring om å innfri en gjeld ved forfall. En selvskyldnerkausjon undertegnes av en kausjonist (se kausjonist). Hvis skyldneren ikke oppfyller sin gjeldsforpliktelse til rett tid kan kreditor kreve betaling fra kausjonisten.

Single Purpose Vehicle (SPV)

Et spesialforetak (som oftest et aksjeselskap men i noen tilfeller et kommandittselskap) som skapes for å oppfylle et spesifikt mål/prosjekt. Normalt dreier dette seg om å avgrense risiko - for eksempel i et eiendomsprosjekt.

Underwriter

En spesialist som vurderer risiko og betingelser i tilknytning til en forsikring.

Utførelsestid

Perioden fra garantiens start til ferdigstillelse av kontraktsforpliktelsen.